Kdo napsal Bibli? (1/4) -- Svědectví

31. července 2008 v 19:54 | sagan (zavináč) email (tečka) cz |  Náboženství
Bible obsahuje posvátné spisy a dopisy od více než 40 proroků a dalších Božích poslů, kteří všichni psali pod vlivem Ducha svatého, jenž je částí Boha. Podle zápisu v samotné Bibli zaznamenali jednotlivé části Bible lidé, které vedl samotný Bůh. Byl to Duch svatý, kdo prorokům zjevil poselství, které má být zapsáno. Bibličtí pisatelé nepsali ze své vlastní vůle či z vlastního rozmaru, ale na základě inspirace Duchem svatým (2. Timoteovi 3:16, 2. list Petrův 1:20). Později byly jednotlivé svazky pod Božím vedením sesbírány a seskupeny do jedné knihy: Bible. Bible nepochází z vědomí člověka, a už vůbec se nejedná o popis Boha člověkem. Bibli tady na Zemi psali sice lidé, ale současně to tak Bůh chtěl mít.
Bůh napsal a předal Mojžíšovi na hoře Sinai desky s deseti přikázáními (Exodus 24:12).

Ničím se neznepokojuj,
ničím se nermuť,
všechno pomíjí,
Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha,
nic ti nechybí,
jeho láska stačí.
(Terezie z Avily)
Malba, kterou vytvořil Michelangelo Buonarroti. Sixtinská kaple ve Vatikánu.

Z chronologického hlediska Bible zachycuje, jak Bůh stvořil svět, jak stvořil rostliny a zvířata, prvního člověka Adama a jeho ženu Evu. Genealogická linie začínající od Adama pokračuje přes deset generací jeho potomků (patriarchů) až k Noemovi. Pak přichází potopa a následuje dalších deset pokolení patriarchů od Noa až po Abraháma, který se narodil v mezopotámském městě Ur asi 2000 let př. n. l. Rodokmen dále pokračuje od Abraháma přes Mojžíše (narozen 1292 př. n. l.), krále Davida (narozen 1045 př. n. l.). Nový zákon pak navazuje od krále Davida až k Josefovi, otce Ježíše z Nazaretu (= Ježíše Krista).
Albrecht Dürer: "Adam a Eva".

Z pohledu věřících bylo prvních pět knih Bible napsáno prorokem Mojžíšem ve 14. století př. n. l. Poslední kniha Bible, Zjevení Janovo, byla napsána apoštolem Janem kolem roku 95 n. l.

Obsahuje Bible všechny texty? Nebo se některé během staletí ztratily? Máme původní text Bible, nebo se dochované texty liší od těch původních? Měli zapisovatelé Bible přístup k informacím, které nemáme?Mnoho lidí se dodnes domnívá, že se Bible objevila jako celek krátce po smrti Ježíše - nic ale nemůže být dále od pravdy než tato domněnka. Rozhodnutí, které spisy se v Bibli objeví, nebylo přímé a bez debat.

Každý věřící by se měl zajímat také o historii Bible a tím projevit úctu k předkům.

Bible je svazek různých spisů týkající se křesťanské a židovské víry. Různé větve křesťanství a judaismu (židovské víry) do svých Biblí zahrnují odlišné spisy. Základem Bible je však vždy judaistická Tóra, jelikož se křesťanství vyvinulo z judaismu. Tóru křesťané označují jako Pět knih Mojžíšových (=Pentateuch=Tóra) a tvoří prvních pět spisů křesťanské Bible, Starého zákona.

Tóra z roku 1200 n. l.

Pět knih Mojžíšových mohl napsat jediný autor někdy v 6. stoletím př. n. l. a zahrnout starší texty. Nejstarší dochovaný fragment židovské Bible je možné datovat do 6. století př. n. l. Zlomek obsahuje požehnání z Numeri 6:25. Vznik textů Tóry je tedy zařazen do období babylonského zajetí Židů (=Hebrejců) v 6. století př. n. l., kdy Nebúkadnesar (=Nabuchodonozor) deportuje Židy do Babylónie.

Obsáhlejší dochované části Pentateuchu pochází z počátku našeho letopočtu a obsahují vzájemné odchylky. Biblická hebrejština (=klasická hebrejština), ve které byl Pentateuch zapsán, totiž nemá v psané formě samohlásky, texty byly psány jen souhláskami (souhláska=konsonanta). Totožný hebrejský text je tak možné vyslovovat jako různá slova s různým významem. Chybějící samohlásky samozřejmě mají zásadní význam pro stanovení přesného významu slova a význam textu bez samohlásek se tak mohl měnit.

Nejspíše na koncilu v Jamnii (=Javne = Jabne) v Izraeli (90 n. l. - 100 n. l.) se ze starohebrejské literatury vybralo několik svazků, z nichž se sestavila hebrejská bible (palestinský kánon), a zbytek textů se spálil. Dnes považuje většina židů palestinský kánon za závazný. Přesto, podobně jako křesťané, i menšinové judaistické skupiny uznávají rovněž další svazky neobsažené v hebrejské bibli za autentické.

Nashův papyrus (150-100 př. n. l.), který obsahuje fragment Bible (Exodus, Deuteronomium) bez massoretských znamének.

V Jamnii se rovněž ustanovila jednoznačnost textu vzniklá chybějícími samohláskami tím, že se do textu přidala tzv. massoretská znaménka. Je možné si je představit jako tečky a čárky pod souhláskami, které se snaží napovědět následující samohlásku, aby nedošlo k záměnám. Dnešní hebrejština (ivrit) používaná v současném Izraeli je mnohem jednodušší než Biblická. Nemůžeme se domnívat, že by přidáním massoretských znamének nedošlo k žádné změně ve významu textu.

Křesťanství vychází z judaismu, Ježíš Kristus byl žid. Avšak židovská komunita nepřijala Ježíše jako syna Božího a vzniklo tak nové náboženské odvětví: křesťanství.
Aleppo Codex (10. století n. l.) s textem Tóry a s massoretskými znaménky.

Křesťané přijali do své Bible existující hebrejskou bibli, kterou křesťaná označují za Starý zákon (Old Testament). Novější, výhradně křesťanské texty zapsané v řečtině zahrnuté do Bible, nesou souhrnné označení Nový zákon (New Testament).

Novozákonní kanonizace byla v podstatě ukončena 39. velikonočním dopisem Atanáše (Athanasiuse) Alexandrijského v roce 367 n. l. První latinskou verzí křesťanské Bible založenou na původním hebrejském Starém zákoně a řeckém Novém zákoně je Vulgáta právě ze 4. století našeho letopočtu. Židovství přijímá Starý zákon (první část křesťanské Bible), ale ne Nový zákon.

Spisy nalezené v Nag Hammádí.

Několik opisů spálené židovské literatury se zachovalo například mezi Kopty a dalšími skupinami (i tyto texty již byly ztraceny ale znovu je objevili archeologové; např. svitky od Mrtvého moře či rukopisy z Nag Hammádí). Židé již tyto spisy nikdy nepřijali (kánon byl uzavřen v Jamnii), ale některé tyto spisy byly přidány do katolické křesťanské Bible, kde jsou označovány jako deuterokanonické. Protestantské křesťanské církve označují tyto spisy za apokryfy a obsahují podle nich chyby, bajky, pověry a magii. Archeologové dále objevují texty, které existovaly ve stejné době jako jiné spisy obsažené v bibli, pouze do ní nebyly zařazeny, objevují se tedy další "apokryfy" a to staro- i novozákonní.

Ten kdo chce opravdu ocenit nejstarší dochované Biblické texty, musí je číst v původních jazycích: tedy Starý zákon v biblické hebrejštině a Nový zákon v řečtině a aramejštině. Číst Bibli v původním jazyce je jako vidět ji v barvách, zatímco čtení překladů je jako vidět ji černobíle: ústřední pointu zachytíte, ale mnoho jemných odstínů přehlédnete.

Bohatě ilustrovaná latinská Bible (Žalm 97).

Zatímco v Novém zákoně známe autora alespoň u některých spisů, starozákonní knihy jsou anonymní. Jména uváděná v titulu spisu nejsou míněna jako autorské podpisy, nýbrž označují např. ústřední postavu, obsah či ráz knihy.
Na vrcholku této hory Mojžíš obdržel desatero přikázání. Hora Sinai, Egypt.

Nepřehlédněte! Článek pokračuje -- klikněte zde.

#
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Petr Petr | E-mail | Web | 21. listopadu 2008 v 17:48 | Reagovat

Ahoj

Nejsem historik, ale rozhodně vím, že nalezené svitky od Mrtvého moře nejsou protestantskými křesťanskými církvemi označovány za apokryfy plné chyb. Právě naopak, tyto svitky perfektně dokládají věrohodnost současné Bible.

http://mladez-vysociny.net/bible-ve-svetle-faktu/mrtve-more-promluvilo.html

2 Re: Petr Re: Petr | Web | 22. listopadu 2008 v 12:22 | Reagovat

Ahoj Petře, díky za příspěvek. Pokusím se odpovědět.

Svitky od Mrtvého moře jsou jakožto apokryfní texty považovány tradičními protestantskými církvemi za nevěrohodné.

Římskokatolická církev označuje apokryfy jako deuterokanonické (tj. druhotně kanonické). Ve středověku byly některé tyto texty v oběhu mezi lidmi a byly součástí přílohy některých Biblí (například vlivný svatý Augustin apokryfy přijímal). V průběhu reformace v západní Evropě (1517-1648) však byly pohledy tradiční římskokatolické církve silně odmítnuty protestantskými církvemi a druhotně kanonické spisy byly protestanty odmítnuty. Proto tradiční protestantské církve považují apokryfy za nedůvěryhodné. Zatímco Biblický kánon je od 4. století po Kristu v podstatě stále stejný až dodnes, z protestantských Biblí jsou deuterokanonické texty (apokryfy) vyjmuty. Jsou považovány za nevěrohodné. Přesto například Martin Luther je vkládal mezi Starý a Nový zákon.

V Lukášově evangeliu (11:50) je citován Ježíš, jak podle protestantské interpretace velmi patrně odmítá apokryfní texty, když říká „od krve Ábelovy až po krev Zachariáše“ (ekumenický překlad). Smrt Ábela je zaznamenána v Genesis (první knize židovského kánonu), smrt Zachariáše v 2. Paralipomenon (poslední knize židovského kánonu). Proroci mimo tyto texty jsou nepraví, proto apokryfní texty jsou nepravé. V Ježíšově době byly knihy židovského kánonu seřazeny v jiném pořadí, dnešní řazení vychází ze Septuaginty.

Věrohodnost Bible spatřuje Petr v souvislosti se svitky od Mrtvého moře v tom, že obsahují známé Biblické texty, čímž potvrzují Bibli, což je nezpochybnitelné. Ale, svitky od Mrtvého moře rovněž obsahují texty, které mají význam naprosto odlišný od doktríny většiny křesťanských církví včetně církví protestantských. Takové texty pak odmítá jak římskokatolická církev, tak ji odmítají i tradiční protestantské církve.

Bible ve starozákonním kanonickém Judově listu (1:14) cituje proroctví jistého Enocha (Henocha). A mezi svitky od Mrtvého moře nalezneme v několika kopiích právě kompletní citovanou Enochovu knihu. Její text v řadě míst odpovídá křesťanské doktríně (uvádí např. pojem Syn člověka, což je sice v rozporu s židovskou doktrínou), v řadě míst však odporuje křesťanské doktríně, jak uvedu dále. Proto samotná Enochova kniha nebyla do Bible zařazena ve snaze zabránit vnitřní nekonzistenci, chybám, nedůvěryhodnosti, pokud bychom za autora Bible považovali všemohoucího.

V knize Enochově (40:9) se například uvádí vedle andělů Michaela, Rafaela a Gabriela, pro Bibli naprosto neznámý anděl Fanuel. V kapitole 48 (verše 2-4) se píše „V té hodině byl Syn člověka jmenován v přítomnosti Pána Duší… před tím, než slunce a znamení byla stvořena, před tím, než hvězdy nebeské byly stvořeny, Jeho jméno bylo uvedeno před Pána Duší“. Pán Duší? A tak dále.

Proto jsou apokryfní texty obecně považovány protestantskými církvemi za fantastické a mytické, z pohledu historika však dokreslují smýšlení v době počátku letopočtu. A je rovněž zřejmé, proč církev nezařadila Enochovu knihu a jiné texty dnes známé jako apokryfy do Bible. Všemocný by zajistil bezchybnou Bibli. Odhalená nedopatření by nám ukázala Bibli jako chybnou a velmi lidskou knihu.

Už dříve jsem v pokračováních článku „Kdo napsal Bibli?“ na tomto blogu ukázal známou skutečnost, že texty určitých částí Bible jsou vnitřně rozporné (nekonzistentní), jak může zjistit každý majitel Bible. Pokud by bylo něco nebo někdo všemohoucí inspirací nebo přímo pisatelem Bible, pak jsou tyto nekonzistence zřejmými chybami – všemohoucí si mohl snadno zajistit korektnost textu. Pokud jsou výhradně lidé autory Bible, pak je docela přirozené, že Bible obsahuje chyby. Bible velmi patrně není pod „patronací“ ničeho nadpřirozeného schopného zajistit její neměnnost a vnitřní soulad více než u jiných knih.

Snad tato odpověď pomůže,

Sagan

3 Jindrich Jindrich | E-mail | 2. prosince 2008 v 7:51 | Reagovat

Z textů zde uvedených je zřejmé, že máte jistou znalost bible, zajímal by mě váš názor na Hnutí Grálu (nejsem členem). Pokouším se "studovat" Kabalu a Judaismus, původ biblických textů. Dělám to ze zájmu a hledám pro mě důležité odpovědi. Můžete mi doporučit nějaké prameny? Děkuji a zdravím

4 sfm sfm | 18. ledna 2009 v 22:04 | Reagovat

Ad (2): Máš tam překlep, Juda není v SZ ale v NZ.

Jinak já to vidím tak, že pokud Ju 14 snad uvádí nějaký údaj z Enocha, tak prostě ten údaj je správný, ovšem to ještě neznamená, že celý ten spis je inspirován jako kanonické knihy. Podobný případ je v Ju 9, to je též informace, kterou pisatel nemá z textu SZ ale někde odjinud.

5 Re: sfm Re: sfm | E-mail | 24. ledna 2009 v 20:18 | Reagovat

Díky za upozornění sfm!

6 tibor tibor | E-mail | 31. března 2009 v 19:03 | Reagovat

verim boha ale tot otaska videl ho nekdo protoze kdis nekdo umre tak nam nemuze rict co tam je

7 tibor tibor | E-mail | 31. března 2009 v 19:05 | Reagovat

ale tim bych se nechtel rouhat

8 Nikča Nikča | E-mail | 28. září 2009 v 18:23 | Reagovat

Ahoj...hele kdo teda napsal starej a novej zákon??
Prosím napište někdo spěchá to...díky moc...

9 Erik Erik | E-mail | 8. března 2010 v 4:30 | Reagovat

Starý a Nový Zákon napsalo nezávisle na sobě mnoho různých pisatelů vzájemně se neznajících.Tito pisatelé byli k tomuto ovlivněni samotným Bohem a je pozoruhodné , že se v mnoha věcech v Písmu shodují ačkoliv se vzájemně neznali.Tedy šlo o Boží vedení a inspiraci k tomuto dílu.A co je tam když někdo umře ? Podle Bible když umřeš to vědět nebudeš , protože budeš mrtev. Tedy zatím není nijaký život po životě , ale budeš mít jasno až příjde Kristus podruhé na Zemi k poslednímu soudu. To nastane vzkříšení z mrtvých a je psáno že Ježíše uvidí přicházet i ti co ho na kříži probodli. Do té doby je psáno , že nás dosud živé v tomto nikdo nepředběhne.Pak jedni povstanou k životu věčnému a druzí k věčnému zatracení.Člověk tedy když umře, není někde v nějaké čekárně, očistci , či kdovíkde.To by nebylo pak na závěr věků vzkříšení. Nejde o vzkříšení těla jak si mnozí vysvětlují , poněvadž Ježíš na Zemi nezahynul kvůli tělu .Přečti si Starý Zákon - Kniha Kazatel . V ní se pojednává o smrti a jak to s člověkem při ní je.Čti Bibli. Dá ti odpovědi. Neřiď se doměnkama, iluzemi , pocity a různými klamy.Vždyť Ježíš říká : "Hle , já jsem světlo světa.Kdo mne následuje , nebude již nikdy tápat ve tmě.!"

10 Pohan. Pohan. | 30. ledna 2012 v 16:55 | Reagovat

Bible je jeden velký výmysl židů. V bibli pravdu nehledejme. Je jen škoda, že již ve zničených pímech pohanských nenejdeme nic, jelikož je násilničtí křestané na počátku, kolem roku 300.zničili. Jen bych vám chtěl poradit. Následujte sami sebe. Největší poklad je uložen v nás a ne v písmech svatých a podobných blábolech.

11 Roman Roman | 3. prosince 2012 v 9:12 | Reagovat

Bible je skvar, ktery nestoji ani za prd.

12 jirka jirka | 19. ledna 2013 v 21:54 | Reagovat

Bible je výrobní nástroj církve - podívejte se na Vatikán a představte si co by asi dělali kdy by nikdo nevěřil?Žijou v přepychu a věřící jim to žerou.Jestli Bůh je tak k tomu nepotřebuje takovou suitu.Celej svět se točí podle zájmu mocných lidí a ne Boha.
Otevřete oči.Věříte v čerty nebo draky?Ne?A v Boha jo?Vždyt´ je to taky pohádková postava!

13 vlasta vlasta | 25. února 2013 v 9:05 | Reagovat

Tento článek moc pěkný. Jen tu poslední fotku bych už korigoval s nálezem Rona Wyatta,který skutečnou horu Sinai našel v Arabii. Zdraví Vlasta.

14 joska joska | 22. prosince 2013 v 5:31 | Reagovat

[12]: Bůh je pohádková postava? :)

15 Williamovend Williamovend | E-mail | Web | 22. června 2017 v 8:05 | Reagovat

?Hire iPad Application Builders India, iPad Game Developer India
Very well, we all know that Apple has succeeded to mark its presence on almost fifty percent with the earth's population and its iPad is ranked as range just one brand among America's 6-12 calendar year olds. With it's wide-spread availability, iPad applications have now become an ideal way of approaching masses.
Apple iPad is just about the most popular and reliable tablet inside world wide market, and with Apple releasing new and lesser expensive versions, iPad applications remain extremely profitable for enterprises to cash on this opportunity. Whether it is known as a fundamental calender application or a complicated home business application, iPad applications have become a crucial marketing software for commerce expansion.
TheAppsmiths- Home to skilled iPad Application Builders
We, at Appsmiths are a one-stop-company for all your needs related to expense effective iPad application progression in India. Our highly knowledgeable and best-in-class team of iPad application builders has proven expertise in application growth across many platforms, and certainly around the iPad.
We produce applications merely because we love to! It is in excess of a job for us. We understand the fact that an application is far in excess of nice-to-have. Whether you like an iPad application for B2B objectives or B2C, we ensure that our clients get quite possibly the most out of an application when it comes to profit. At Appsmiths, our application builders are adept at managing complicated code as our designers have the right mix of skills required to build original designs with attractive animations by means of Core graphics, OpenGL, and Unity 3D. On top of that, we also have skilled game builders for iPad.
Concerned about Systems? Don't be!
The application builders at Appsmiths have the right mix of skills required to make high-quality applications that facilitate delightful consumer experiences. That has a commendable expertise & undergo in working in the iOS, our builders can help you bring your ideas to life for the Application retail outlet. And that’s what our goal is-to assemble a successful application for you! We attribute the following skills to our reasonable perform:
iPad (iOS) Application Builders
Core Animation
Programming resources: Xcode IDE
OpenGL ES, Open AL and Core Graphics

16 Hovedo Hovedo | Web | 2. září 2017 v 11:19 | Reagovat

Mate zkusenost s nejakymi lekcemi na kytaru?

17 Petr ton Petr ton | Web | 2. září 2017 v 11:32 | Reagovat

Neznate nekdo nejake lekce kytary online

18 raybangr raybangr | E-mail | Web | 12. října 2017 v 8:22 | Reagovat

Eκπτώσεις στα γυαλιά ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυναικεια</a>. Οι χαμηλότερες τιμές που έγιναν ποτέ στα Rayban. Προλάβετε τα καλύτερα σχέδια πριν εξαντληθούν…
Διάλεξε ανάμεσα σε 367 Γυαλιά Ηλίου Ray Ban Γυναικεία το προϊόν που σου ταιριάζει στην καλύτερη τιμή. Μοντέλα 2017. <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυναικεια</a>
Γυαλιά Ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban greece</a>, Γυναικεία Γυαλιά Ηλίου Ray Ban, Ανδρικά Γυαλιά Ηλίου Ray Ban, προσφορές γυαλιά ηλίου, αγορά γυαλιά ηλίου.
Αγοράστε 1.016 <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban ανδρικα</a> Γυαλιά ηλίου σε οικονομικές τιμές από το online κατάστημά μας. Γρήγορη και δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
Polaroid - Επώνυμα Γυαλιά Ηλίου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυναικεια</a> Μη χάσετε τις μοναδικές προσφορές μας!
Αγοράστε αυθεντικά γυαλιά ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυναικεια</a> , στην καλύτερη τιμή και Δωρεάν ... Ηλίου rayban Ανδρικά | Γυαλιά Ηλίου rayban Γυναικεία | Γυαλιά οράσεως rayban
Η καλύτερη τιμή, ευκαιρίες & προσφορές για <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban Sunglasses</a>. Σύγκριση προϊόντων, τιμών & χαρακτηριστικών. Δες αξιολογήσεις ... Γυναικεία Γυαλιά Ηλίου.
Carrera, D&G, Gucci, <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυναικεια</a>, Tommy Hilfiger και πολλά ακόμα επώνυμα γυαλιά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

19 dafaAdani dafaAdani | E-mail | Web | 12. února 2018 v 6:24 | Reagovat

viagra groothandel
<a href=http://viagrabs.com>other</a>
over the counter viagra dublin
<a href="http://viagrabs.com">generic viagra</a>
herbal viagra overdose

20 SteevPseup SteevPseup | E-mail | Web | 6. června 2018 v 17:26 | Reagovat

fenolip 145 dosage of amoxicillin
<a href="http://myamoxilok.com">amoxiline</a>
rhus tox 30c dosage of amoxicillin
<a href=http://getamoxilok.com#amoxicillin+medscape>amox-clav 500 mg</a>
amoxicillin trihydrate and dicloxacillin sodium capsules for sale

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama